نوبار بوکان – جنایتی که حزب به آن افتخار می کند - وب‌سایت خبری تحلیلی هاوری
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۲۹ مهر - ۱۴۰۰  
true
true
نوبار بوکان – جنایتی که حزب به آن افتخار می کند

حزب دمکرات  جنایات زیادی را در حق شهروندان و هم میهنان خود انجام داده است،جنایاتی که تا چندین نسل دیگر فراموش نخواهد شد و مسئله این است که حزب دمکرات بنا بر دستوراتی که از جانب اربابانشان صادر می شد،فعالیت می کردند نه از روی حس کردایتی و دلسوزی برای خلق کُرد.

  یکی از این جنایت ها در مورخ ۱۳۶۶/۷/۷ صورت گرفت و قضیه از این قرار بوده است که ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻮﻛﺎن،در ﺳﺎﻋﺖ۱:۳۰ ﺑﺎﻣﺪاد  ۱۳۶۶/۷/۷ﺣﺰب دﻣﻜﺮات ﻛﺮدﺳﺘﺎن ایران ﺑﺎ ﻳـﻚ لک از هیز بیان و یک لک از هیز پیشوا که نزدیک به ۲۰۰ نفر بوده اند ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﮔﺮدان امام ﺣﺴﻦ(ع) واﻗﻊ در روﺳـﺘﺎی ﻧﻮﺑـﺎر ﺑﻮﻛـﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺻﺮه ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻧﻔﻮذ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﭘﺎﻳﮕـﺎه ر ا ﺑـﻪ آﺗـﺶ ﻛﺸـﻴﺪﻧﺪ .درﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۳:۳۰ اداﻣﻪ داشت ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ روز اﻋﻼم ﺷﺪ،در اﻳﻦ ﻫﺠﻮم ﻏﺎﻓﻞ ﮔﻴﺮاﻧﻪ ۵۳ ﺗﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ۴۱ ﺗﻦ از ﺷﻬﻴﺪان ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و ۱۲ ﺗﻦ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪﻧﺪ . این یعنی همه را علاوه بر کشتن آتش زدند. ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی پایگاه نیز به اسارت ضد انقلاب در آمدند. راستی این جنایات چقدر آشناست. داعش نیز گاهی فقط نمی کشت. هم می سوزاند و هم شکنجه می کرد. در میاننمار نیز اوضاع مشابهی است و تاریخ تکرار می شود. مدعیان امروز حقوق بشر و آدم کش ها و آدم سوزهای دیروز!
بگذریم. در ﭘﻲ اﻃﻼع ﺳﭙﺎه ﺑﻮﻛﺎن از اﻳﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ، ﮔﺮدان ﻧﺒﻲ اﻛﺮم(ص) و ﮔﺮدان ﺟﻨﺪاﷲ ﺑﺮای ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﮔﻴﺮی اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻃﺮغه ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ پرداختند .ﺳـﺮاﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ درﮔﻴﺮی،ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ کردند و از ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬـﺎ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑـﻪ دﺳـﺖ نیامد.در اﻳﻦ درﮔﻴﺮی از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﻮدی ﺳﻪ ﺗﻦ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ و ﻳﻚ ﺗﻦ اﺳﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.

true
true
true
true
  1. طاهر عادلی

    سلام بنام پروردگار یکتا من تا آخرین قطره خونم قسم خورده ام در پیش برادران سپاهییم نگذارم یه وجب ازخاک کشورم به دست دشمنان قسم خورده بیفتد و در هر لحظه و در هر زمان آمادگی کامل هستم سلام به برادران سپاهییم که شب وروز در امنیت کشور هستند

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false